Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2020/21-es tanév őszi félévi vizsgaidőszak

Tájékoztató a hallgatóknak a 2020/21-es tanév őszi félévi vizsgaidőszakáról


Vizsgaidőszak:
• végzős hallgatóknak 2020. november 30-2021. január 6.,
• alsóbb éves (nem januárban záróvizsgázó) hallgatóknak 2020. december 21-től 2021. január 30-ig tart.

 

Vizsgára jelentkezés a Neptunban:
• végzős – 2021 januárban záróvizsgázó - hallgatóknak november 17-én 09.30 órától,
• alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton november 30-án 09.30 órától, levelező, távoktatás tagozaton december 1-jén 09.30 órától.

 

Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek" – „Befizetések" lapon olvashatók!
Az Egyetemen a hagyományos, személyes megjelenést igénylő, szóbeli vagy írásbeli vizsgák helyett elsősorban online vizsgák szervezhetők. Az online vizsgák szervezésére és lebonyolítására a 2020/2021-es tanév őszi félévében a 4/2020. (V.6.) sz. Rektori utasításban foglaltak érvényesek. Amennyiben a számonkérés, a beszámolás a digitális oktatás keretei között nem szervezhető meg, a személyes jelenlétű vizsga is szervezhető. A vizsga módját a Neptun rendszerben a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüponton a Leírás mező tartalmazza.

 

Személyes megjelenést igénylő vizsga esetén az alábbi járványügyi szabályokat kell betartani:
• A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
• Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
• Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
• A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.
• Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása és a maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
• A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással (jelen utasítás), illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
• Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni. A fertőtlenítés elvégzéséről a vizsgáztatónak kell gondoskodnia.
• Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését. Az Egyetem gondoskodik a termekben és a folyosókon a vírushelyzetre vonatkozó általános takarítási és fertőtlenítési szabályok betartásáról.
• Személyes megjelenést igénylő szóbeli vizsgán a hallgató a Neptunból nyomtatható eredményértesítő lappal, köteles megjelenni (Neptun/Felvett vizsgák/adott tárgy sor végén szereplő + jel /Vizsgabizonylat nyomtatása. Szóbeli vizsgán az oktató az elért érdemjegyet a vizsgalapon és az eredményértesítő lapon egyaránt rögzíti és aláírásával hitelesíti; a hallgató pedig a vizsgalap aláírásával ismeri el a vizsgalappal azonos érdemjegyet tartalmazó eredményértesítő átvételét. A személyes megjelenést igénylő írásbeli vizsgán a hallgató a vizsgalap aláírásával igazolja megjelenését a vizsgán.

 

Valamennyi számonkérés kezdetekor az oktató a hallgató személyazonosságát A- vagy B-típusú fényképes igazolvány megtekintésével ellenőrzi.

 

A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató igazgatási díjat (kollokvium esetében 3000 Ft/alkalom, szigorlat esetében 4000 Ft/alkalom) köteles fizetni, amit a vizsgaidőszak lezárása után ír elő az érintettek számára a TO. Ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsgáért 3000 Ft, negyedik és további vizsgáért 5000 Ft térítési díjat köteles fizetni a hallgató.

 

A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, az Oktatási Főigazgatóságon lezárják az őszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.

 

Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 27 §. (3) bekezdés értelmében megszűnik a hallgató jogviszonya

c) pont: az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

 

Végzős hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2021. január 6.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
• a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
• a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
• a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.

 

Záróvizsga-időszak: 2021. január 13-20.

 

A záróvizsgák pontos időpontjait és módját a szaktanszékek december közepén a Neptun rendszerben teszik közzé: Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban, melyről a későbbiekben küldünk tájékoztatást.

 

Eger, 2020. november 13.

 

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza